Journal of Ecology and Environment

Cited by CrossRef (2)

  1. Shukherdorj Baasanmunkh, Magsar Urgamal, Batlai Oyuntsetseg, Alisa Grabovskaya-Borodina, Khurelpurev Oyundelger, Zagarjav Tsegmed, Vanjil Gundegmaa, Alexey A. Kechaykin, Andrey I. Pyak, Li Qing Zhao, Hyeok Jae Choi. Updated Checklist of Vascular Plants Endemic to Mongolia. Diversity 2021;13:619
    https://doi.org/10.3390/d13120619
  2. Frezza, Venditti, Toniolo, Vita, Serafini, Ciccòla, Franceschin, Ventrone, Tomassini, Foddai, Guiso, Nicoletti, Bianco, Serafini. Pedicularis L. Genus: Systematics, Botany, Phytochemistry, Chemotaxonomy, Ethnopharmacology, and Other. Plants 2019;8:306
    https://doi.org/10.3390/plants8090306